Onze opleidingen; praktisch, interactief én voordelig! 


Onze visie: 

Binnen één ochtend volledig op de hoogte van de belangrijkste aspecten van het betreffende rechtsgebied binnen het omgevingsrecht!

(één dagdeel = ochtend: 09:30 uur tot 13:00 uur of middag 13:00 uur tot 16:30 uur)

 Een greep uit onze opleidingen:

Vastgoed in het omgevingsrecht (één dagdeel)

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor makelaars, taxateurs, ondernemers en alle overige 'enthousiastelingen' die werkzaamheden in de vastgoedsector verrichten. Bij elke ontwikkeling of gebruik van vastgoed is er een veelheid aan regelgeving op het gebied van het Omgevingsrecht. Om in dit vakgebied goed te kunnen functioneren, is een gedegen kennis van het Omgevingsrecht in brede zin een vereiste. Hoe ziet het huidige en toekomstige wettelijke kader er uit en wat betekent dit voor de makelaar en de taxateur? 'Hoe moet ik een bestemmingsplan lezen en interpreteren?', 'Wat is het beleid of de visie van de gemeente of de provincie ten aanzien van mijn plannen?', 'Welke milieuregels zijn van invloed op de realisatie van mijn ontwikkeling?', Dit zijn belangrijke vragen waarbij de antwoorden te vinden zijn in omgevingsrechtelijke regelgeving. Na het volgen van deze opleiding komt u beslagen ten eis bij uw zakelijke relaties en/of kunt u een weloverwogen beslissing nemen over mogelijke vastgoed-investeringen.

Vergunningvrij bouwen en gebruik (één dagdeel)

De regels voor vergunningvrij bouwen en gebruik ervaren we vaak - en terecht- als complex. In deze opleiding behandelen we deze regels van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht uitvoerig. We gebruiken hiervoor concrete voorbeelden uit de praktijk. Speciale aandacht besteden we aan de volgende begrippen: achtererfgebied, bebouwingsgebied, bijbehorend bouwwerk en (oorspronkelijk) hoofdgebouw. Als je een betere kennis hebt van deze begrippen, kun je beter beoordelen of (bouw)werkzaamheden vergunningvrij zijn.

Deze opleiding is erg populair onder vergunningverleners bij de diverse gemeenten. Deze cursus scoort gemiddeld een 9! Deze is ook uitermate geschikt voor de makelaar en de taxateur!

De kruimelgevallenregeling (één dagdeel)

Op grond van de kruimelgevallenregeling kan met een vergunning worden afgeweken van het bestemmingsplan. Het gaat hierbij om zogenaamde kruimelgevallen die in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, zijn opgenomen. Gevallen van beperkte planologische betekenis die met een reguliere procedure vergund kunnen worden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan bepaalde bijgebouwen, dakkapellen, nutsvoorzieningen en antenne-installaties. 'Kruimels', zo zou je ze kunnen noemen. Maar zijn dit slechts 'kruimels'die met deze regeling gerealiseerd kunnen worden? Na deze opleiding, word je duidelijk dat heel veel mogelijk is met deze regeling. Meer concreet wordt tijdens deze opleiding ingegaan op de gevallen genoemd in de kruimellijst, het beoordelen van de aanvraag, de procedurele aspecten, gemeentelijk beleid, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan en de verplichtingen uit de milieuwetgeving.

De algemene wet bestuursrecht (Awb)/ (twee dagdelen)

Als je werkt binnen de overheid is een optimale kennis van de Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk. Deze cursus voorziet in alle kennis van de basisbeginselen van de Awb. Met praktijkvoorbeelden behandelen we de belangrijkste juridische uitgangspunten en rechtsregels. Dit zijn onder meer de kernbegrippen, zoals bestuursorgaan, belanghebbende en besluit, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de voorbereiding van besluiten. Daarnaast besteden we aandacht aan het bestuursprocesrecht (bezwaar- en beroepsprocedures) en specifieke onderwerpen zoals toezicht, handhaven en gedogen.

Deze cursus is reeds vele malen verzorgd voor ambtenaren van diverse gemeenten. Deze cursus werd beoordeeld met als gemiddeld cijfer een 8,4 !

De toezichthouder (twee dagdelen)

In deze opleiding staat de toezichthouder centraal. Deze opleiding is dan ook helemaal toegespitst op toezichthouders milieu en/of ruimtelijke ordening. Voordat op het begrip en regelgeving omtrent de toezichthouder zal worden ingegaan, zullen de belangrijkste begrippen uit de Algemene wet bestuursrecht praktisch worden uitgelegd. We denken aan: het besluit, het bestuursorgaan en de belanghebbende. Ingegaan zal worden op de bevoegdheden van de toezichthouder, de bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten en héél belangrijk: de eisen aan een goed controlerapport. In het tweede deel van deze opleiding zal worden ingegaan op de omgevingsrechtelijke regelgeving waarin de toezichthouder acteert.

Deze opleiding is speciaal toegesneden voor de (toekomstig) toezichthouder, werkzaam bij/ voor de overheid. Deze opleiding werd ook reeds verzorgd voor het Middelbaar beroepsonderwijs.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)/ (twee dagdelen)

In deze juridische opleiding behandelen we uitvoerig de hoofdlijnen van de Wabo. We gaan uitgebreid in op de omgevingsvergunning, de totstandkoming, de inwerkingtreding van en de rechtsbescherming tegen deze vergunning. Daarnaast besteden we aandacht aan toezicht en handhaving onder de Wabo.

Deze cursus is reeds verscheidene malen verzorgd en werd beoordeeld met als gemiddeld cijfer een 8,0. 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro)/ (één dagdeel)

Deze opleiding gaat in op de belangrijke positie die ruimtelijke ordening inneemt binnen het omgevingsrecht. Aan de orde komen de instrumenten die overheden hebben om de 'ruimtelijke ordening' binnen hun grondgebied te regelen. Hierin speelt het bestemmingsplan een centrale rol. Speciale aandacht is er dan ook voor de manier waarop je een bestemmingsplan toepast in verschillende situaties. tevens zal worden ingegaan op de Omgevingswet.

 De Wro scoort als gemiddeld cijfer een 8,2. 

De Wet milieubeheer (Wm)/ (twee dagdelen)

Deze basisopleiding geeft een brede introductie in het milieurecht waarbij de juridische kaders centraal staan. We behandelen belangrijke begrippen zoals het inrichtingenbegrip, de plaats van het milieurecht binnen het omgevingsrecht en de belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten, zoals het Activiteitenbesluit. Tevens komen de verschillende deelaspecten aan de orde en de manier waarop we deze betrekken bij andere onderdelen van de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening en de vergunningverlening.

De Wm scoort als gemiddeld cijfer een 8,5. 

Boom en recht (één dagdeel)

Bomen zijn een bron van genot maar soms ook een bron van grote ergernis. Een boom kan in de weg staan bij ontwikkelingen of bij een erfgrens tussen buren, maar tóch de moeite van het beschermen waard zijn. Hoe je in situaties omgaat met bomen is grotendeels in wet en jurisprudentie geregeld. In deze opleiding behandelen we de belangrijkste juridische onderwerpen op het gebied van het privaat- en het publiekrecht waarin 'de boom' een hoofdrol speelt. Aan bod komen onder andere: de boom bij de erfgrens, overhangende takken, schade, bestemmingsplan, verordening, Wet natuurbescherming en de omgevingsvergunning voor het kappen. 

De Algemene plaatselijke verordening (één dagdeel)

De Algemene plaatselijke verordening is één van de belangrijkste verordeningen binnen een gemeente. Hierin vind je regels over allerlei onderwerpen over het publieke domein. De regelgeving in de Apv kunnen we inzetten om het openbaar gebied leefbaar en beheersbaar te houden. In deze opleiding gaan we in op de juridische grondslag, (de grenzen aan) de bevoegdheid tot vaststelling, vergunningsverlening en de relatie tussen deze verordening en het bestemmingsplan. Daarnaast besteden we aandacht aan specifieke lokale onderwerpen. Denk hierbij aan het reguleren van horeca, het bestrijden van overlast, het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg en het reguleren van evenementen.


Natuurlijk is dit slechts een greep uit ons aanbod. Neem voor specifieke 'opmaat'- opleidingen vrijblijvend contact op voor meer informatie!